هر آهن ربا چند قطب دارد؟

هر آهنربا دارای دو قطب است. قطب شمال که با حرف N و رنگ قرمز نشان داده می‌شود و همچنین قطب جنوب که با حرف S و رنگ آبی نشان داده می‌شود. در حقیقت آهنربا از دوقطبی‌های کوچک تشکیل می‌شود که هر کدام به صورت مستقل یک آهنربای کوچک با دو قطب هستند.

با وجود اینکه آهنربا دارای دو قطب است، با کنار هم قرار دادن آهنرباهای معمولی می‌توان اهنرباهایی با 4، 6 و حتی 8 قطب نیز ساخت.‌ این آهنرباها را آهنربای چند قطبی می‌نامند که برای کنترل باریکه ذرات (مثلا در شتابدهنده‌ها و میکروسکوپ‌های الکترونی)، مورد استفاده قرار می‌گیرند.