آهن ربای قوی

در صورتی که نیاز به آهنربای قوی دارید قطعا بهترین انتخاب آهنربای نئودیمیوم است و مسئله اصلی انتخاب ابعاد مناسب است.

آهنرباهای نئودیمیوم ابعاد بسیار متفاوتی دارند و برای فهمیدن ابعاد مناسب کاربرد خود می‌توانید مقاله قدرت آهنربا را مطالعه کنید.

ولی در ادامه برخی از ابعاد استاندارد آهنرباهای نئودیمیوم و قدرت آنها برای انتخاب بهترین مدل، آورده شده است.

قدرت 30 کیلوگرم

ابعاد آهنربای پیشنهادی برای بلند کردن وزنه آهنی 30 کیلوگرمی به این صورت است:

طول 60 میلی متر

عرض 40 میلی متر

ضخامت 9 میلی متر

قدرت 20 کیلوگرم

سایر ابعاد آهنرباهای قوی