آهنربای چند قطبی

آهنربای چند قطبی چیست؟

آهنربای چند قطبی آهنربایی است که از کنار هم قرار گرفتن آهنرباهای دوقطبی معمولی ساخته می‌شود و دارای بیش از دو قطب است، تعداد قطب‌های آهنربای چند قطبی می‌تواند 4، 6، 8 و یا حتی بیشتر باشد.

طرح یک آهنربای چند قطبی حلقوی
چند ساختار برای آهنرباهای چند قطبی

این نوع آهنرباها در موتورهای و ژنراتورهای الکتریکی و متمرکز کردن پرتوهای ذرات کاربرد دارند.

کاربردهای انواع آهنربای چند قطبی حلقوی

آهنربای 4 قطبی

آهنربای چهار قطبی از چهار آهنربای دائمی یا الکترومگنت تشکیل می‌شود که به صورت ساختار یافته نسبت به هم قرار گرفته‌اند.

آهنربای چهار قطبی الکتریکی
خطوط میدان مغناطیسی آهنربای چهار قطبی ایده‌آل
آهنرباهای چهار قطبی الکتریکی که در آزمایشگاه سنکروترون استرالیا برای متمرکز کردن پرتو الکترونی مورد استفاده قرار می‌گیرند

آهنربای 6 قطبی

آهنربای شش قطبی از شش آهنربا تشکیل می‌شود که به صورت ساختار یافته نسبت به هم قرار گرفته‌اند. از آهنربای شش قطبی در شتابدهنده‌های ذرات و میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی استفاده می‌شود.

آهنربای شش قطبی الکتریکی
میدان مغناطیسی آهنربای شش قطبی ایده آل