کاربردهای انتقال بی سیم برق در تجهیزات فضایی

انتقال بی سیم توان در مورد تجهیزات فضایی می‌تواند به شکل انتقال انرژی به آن‌ها و یا انتقال انرژی از آن‌ها انجام بگیرد. انتقال انرژی به ماهواره‌ها را می‌توان با استفاده از پرتوهای لیزر پرقدرت انجام داد، به این صورت که انرژی الکتریسیته به پرتو لیزر تبدیل شده و لیزر به سمت مجموعه سلول‌های تبدیل کننده نور به الکتریسیته (سلول‌های فوتو ولتائیک )، تابانده می‌شود. این عمل را می‌توان با تولید لیزر در فضا و یا زمین انجام داد.

تولید و انتقال بی سیم توان بین تجهیزات فضایی به کمک لیزر
شبکه انتقال توان بین ماهواره ها

یک روش دیگر که طرح‌های جالبی نیز برای آن ارائه شده است نیروگاه‌های فضایی هستند، در این نیروگاه‌ها انرژی خورشید توسط مجموعه آینه‌ها جمع‌آوری و متمرکز شده و بر روی سلول‌های خورشیدی یک ماهواره تابانده می‌شود. پس از اینکه این انرژی جمع‌آوری شده به الکتریسیته تبدیل شد با امواج مایکرویو پرانرژی (یا پرتو لیزر و یا سایر روش‌های برد بلند) به زمین منتقل می‌شود. 

در این روش چون می‌توان آینه‌ها را به صورتی نصب کرد که مساحت زیادی را پوشش دهند و همچنین عدم وجود جو در بین نیروگاه و خورشید، انرژی نور کاهش نیافته است، انرژی زیادی قابل جذب شدن است. علاوه بر آن، می‌توان در ساعات بیشتری از روز نسبت به نیروگاه‌های قرار گرفته بر روی زمین، انرژی خورشید را جذب کرد.

نیروگاه فضایی و انتقال انرژی به زمین
نیروگاه فضایی و انتقال انرژی به وسیله پرتو لیزر
نیروگاه فضایی و انتقال انرژی به وسیله پرتو لیزر